Nekoliko "nesudjenih" Lada

Moderators: dejo, bgzoka

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver » Mon Aug 13, 2007 12:59 pm

Image Image Image Image

До тог момента накупљено искуство уграђено је у цртеже нових, потпуно измењених – од каросерије до точкова – прототипова треће серије (3Э2122). Они су одмах били постављени за израду у почетком 1982. године био је готов први прототип (израда другог се помало одужила и он је из радионице изашао средином лета). Ти аутомобили, као и сви наредни, бојени су у тамно-зелену боју.

Аутомобил је постао компактнији. Током пловидбе предњи усисник за ваздух затварао се преклопним штитом, који се налазио на предњем делу хаубе (што је истовремено отварало горњи усисник за ваздух). Налегање штита на гумену површину за заптивање која је уоквиривала усисник, обезбеђивало је поуздану херметичност. Прототипови су имали двоструки под и двоструки десни бок са решетком за издув ваздуха у задњем делу (до тог времена се показало да је издувавање кроз једну бочну страну ефикасније него кроз две).

На прототиповима треће серије конструкција елемената за заптивање показала се толико успешном, да после готово да није прерађивана – на поду испод линије воде херметизовали су само излази карданске осовине, система за управљање и ослањања – нестале су изгужване навлаке погона точкова и система за управљање, успело је одрећи се разних заптивки.

Испитивања треће серије проводила су се 1982. године, између осталог, у Туркменији и планинама Памира. До пролећа 1983. године водила се дорада аутомобила по програму фабричких испитивања. Од априла до октобра 1983. године, заједничка комисија на челу са генерал-лајтнантом Б. Д. Тјутником – начелником 21. НИИИАТ Министарства Одбране, проводила је државна (пријемна) испитивања. У испитивањима су учествовали један аутомобил 3Э2122 и два прототипа четврте серије. По старој индексацији, они би се назвали 4Э2122, али већ се појавила нова индексација експерименталних серија и тада су они названи серијом "400".

Током испитивања комисија је ставила 120 примедби. Током 1984. године дорађивала се техничка документација и конструкција аутомобила. У фебруару-марту 1985. године била је израђена серија "500" која се састојала од 10 аутомобила и 3 каросерије. Са два аутомобила бавио се фабрички истраживачки тим (главни инжењер-истраживач В. Котљаров, инжењер-истраживач О. Тарасов), 2 су се нашла у Броницама, а 6 осталих су предати наручиоцу на експерименталну употребу: 2 у Минск, 2 у Кизил-Арват (Туркменија) и 2 у Читу. У војним јединицама вршена је провера могућност тих аутомобила да чине то за шта су намењени: пловљење, превоз људи, употреба у разним армијским и обичним транспортним операцијама.


Do tog momenta nakupljeno iskustvo ugrađeno je u crteže novih, potpuno izmenjenih – od karoserije do točkova – prototipova treće serije (3Э2122). Oni su odmah bili postavljeni za izradu u početkom 1982. godine bio je gotov prvi prototip (izrada drugog se pomalo odužila i on je iz radionice izašao sredinom leta). Ti automobili, kao i svi naredni, bojeni su u tamno-zelenu boju.

Automobil je postao kompaktniji. Tokom plovidbe prednji usisnik za vazduh zatvarao se preklopnim štitom, koji se nalazio na prednjem delu haube (što je istovremeno otvaralo gornji usisnik za vazduh). Naleganje štita na gumenu površinu za zaptivanje koja je uokvirivala usisnik, obezbeđivalo je pouzdanu hermetičnost. Prototipovi su imali dvostruki pod i dvostruki desni bok sa rešetkom za izduv vazduha u zadnjem delu (do tog vremena se pokazalo da je izduvavanje kroz jednu bočnu stranu efikasnije nego kroz dve).

Na prototipovima treće serije konstrukcija elemenata za zaptivanje pokazala se toliko uspešnom, da posle gotovo da nije prerađivana – na podu ispod linije vode hermetizovali su samo izlazi kardanske osovine, sistema za upravljanje i oslanjanja – nestale su izgužvane navlake pogona točkova i sistema za upravljanje, uspelo je odreći se raznih zaptivki.

Ispitivanja treće serije provodila su se 1982. godine, između ostalog, u Turkmeniji i planinama Pamira. Do proleća 1983. godine vodila se dorada automobila po programu fabričkih ispitivanja. Od aprila do oktobra 1983. godine, zajednička komisija na čelu sa general-lajtnantom B. D. Tjutnikom – načelnikom 21. NIIIAT Ministarstva Odbrane, provodila je državna (prijemna) ispitivanja. U ispitivanjima su učestvovali jedan automobil 3Э2122 i dva prototipa četvrte serije. Po staroj indeksaciji, oni bi se nazvali 4Э2122, ali već se pojavila nova indeksacija eksperimentalnih serija i tada su oni nazvani serijom "400".

Tokom ispitivanja komisija je stavila 120 primedbi. Tokom 1984. godine dorađivala se tehnička dokumentacija i konstrukcija automobila. U februaru-martu 1985. godine bila je izrađena serija "500" koja se sastojala od 10 automobila i 3 karoserije. Sa dva automobila bavio se fabrički istraživački tim (glavni inženjer-istraživač V. Kotljarov, inženjer-istraživač O. Tarasov), 2 su se našla u Bronicama, a 6 ostalih su predati naručiocu na eksperimentalnu upotrebu: 2 u Minsk, 2 u Kizil-Arvat (Turkmenija) i 2 u Čitu. U vojnim jedinicama vršena je provera mogućnost tih automobila da čine to za šta su namenjeni: plovljenje, prevoz ljudi, upotreba u raznim armijskim i običnim transportnim operacijama.


Image Image Image Image

После завршетка испитивања крајем 1985. године, сви аутомобили су били враћени у Тољати због анализе резултата. У тој фази остало је мање од десет малих примедби, али су се код војске појавили нови предлози за усавршавање тих аутомобила. У 1987. години била је израђена, са урачунатим допунским примедбама, серија "600", последња, која се састојала од три прототипа. Тада је било потписана одлука по којој је аутомобил препоручен за серијску производњу, али се показало да наручилац није способан да финансира припрему производње, што је ВАЗ-у било неопходно за организацију израде делова оригиналних каросерија, компонената и опште монтаже модела.

ВАЗ-2122 је имао исту судбину као и уљановски "Јагуар" – пројекат је бачен на неку полицу, а експериментални прототипови су били распродани. Од три последња аутомобила из 1987. године, један се налази у Каунасу у музеју транспортне технике, други је предат у Бронице, где је аутомобил дуго времена коришћен за параде, а потом су га предали Рјазањској вишој аутомобилској школи у војни аутомобилски музеј. Трећи аутомобил је по наредби генералног директора Акционарског Друштва "АвтоВАЗ" Каданикова продат његовом конструктору Владимиру Ивановичу Доманском.

Техничке карактеристике - ВАЗ-Э2122/ВАЗ-2Э2122, ВАЗ-2122 серија "600"
формула – 4х4
дужина, мм – 3735, 3714
ширина, мм – 1690, 1678
висина, мм – 1775, 1680
база, мм – 2200
маса празног возила, кг – 1200, ****
тип мотора – ВАЗ-2106, ВАЗ- 21211
радна запремина мотора, цм3 – 1600, 1294
максимална брзина, км/ч:
на путу – 115, 110
на води – 4,3 , 4,0


Осим овог текста, имам и пар линкова. Први је: http://www.photo.niva4x4.ru/forum/album ... C&start=60 , где су фотке оног примерка 2122-ке за који се каже да је у војном музеју у Рјазању. На тој страни фотоалбума почиње низ, а све остале су на следећој страни. Иначе, негде сам прочитао да ће се и онај примерак продат конструктору вратити у Тољати, у ВАЗ-ов музеј. Други линк је: http://photofile.ru/users/nivas/2867256/ , где има којекаквих техничких цртежа, шема и чега све не о "Реки".[/i]

Posle završetka ispitivanja krajem 1985. godine, svi automobili su bili vraćeni u Toljati zbog analize rezultata. U toj fazi ostalo je manje od deset malih primedbi, ali su se kod vojske pojavili novi predlozi za usavršavanje tih automobila. U 1987. godini bila je izrađena, sa uračunatim dopunskim primedbama, serija "600", poslednja, koja se sastojala od tri prototipa. Tada je bilo potpisana odluka po kojoj je automobil preporučen za serijsku proizvodnju, ali se pokazalo da naručilac nije sposoban da finansira pripremu proizvodnje, što je VAZ-u bilo neophodno za organizaciju izrade delova originalnih karoserija, komponenata i opšte montaže modela.

VAZ-2122 je imao istu sudbinu kao i uljanovski "Jaguar" – projekat je bačen na neku policu, a eksperimentalni prototipovi su bili rasprodani. Od tri poslednja automobila iz 1987. godine, jedan se nalazi u Kaunasu u muzeju transportne tehnike, drugi je predat u Bronice, gde je automobil dugo vremena korišćen za parade, a potom su ga predali Rjazanjskoj višoj automobilskoj školi u vojni automobilski muzej. Treći automobil je po naredbi generalnog direktora Akcionarskog Društva "AvtoVAZ" Kadanikova prodat njegovom konstruktoru Vladimiru Ivanoviču Domanskom.

Tehničke karakteristike - VAZ-Э2122/VAZ-2Э2122, VAZ-2122 serija "600"
formula – 4h4
dužina, mm – 3735, 3714
širina, mm – 1690, 1678
visina, mm – 1775, 1680
baza, mm – 2200
masa praznog vozila, kg – 1200, ****
tip motora – VAZ-2106, VAZ- 21211
radna zapremina motora, cm3 – 1600, 1294
maksimalna brzina, km/č:
na putu – 115, 110
na vodi – 4,3 , 4,0


Osim ovog teksta, imam i par linkova. Prvi je: http://www.photo.niva4x4.ru/forum/album ... C&start=60 , gde su fotke onog primerka 2122-ke za koji se kaže da je u vojnom muzeju u Rjazanju. Na toj strani fotoalbuma počinje niz, a sve ostale su na sledećoj strani. Inače, negde sam pročitao da će se i onaj primerak prodat konstruktoru vratiti u Toljati, u VAZ-ov muzej. Drugi link je: http://photofile.ru/users/nivas/2867256/ , gde ima kojekakvih tehničkih crteža, šema i čega sve ne o "Reki".
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
vojvoda
Posts: 562
Joined: Fri Sep 28, 2007 4:25 pm
Location: Subotica

Post by vojvoda » Fri Sep 28, 2007 6:16 pm

Ne znam kako se stavljaju slike ali ima nova lada sa oznakom VAZ 2107M classic-2.Pa trazite na netu.

User avatar
Marko
Site Admin
Site Admin
Posts: 3128
Joined: Thu Jan 01, 1970 2:00 am
Automobil: /
Location: C:\Srbija\Vrsac
Contact:

Post by Marko » Fri Sep 28, 2007 6:34 pm

Ima o njoj vec na forumu detaljno...

User avatar
jeronimo
Posts: 3369
Joined: Thu Mar 08, 2007 11:45 pm
Automobil: vaz21214-20
Location: beograd

Post by jeronimo » Sat Sep 29, 2007 9:03 am

a evo i slike delge...
Image
morate priznati da bi bio koristan za rešavanje kružnih tokova ili nekih velikih raskrsnica... 8)
Last edited by jeronimo on Sat Sep 29, 2007 9:06 am, edited 1 time in total.
" :) Prva,druga,kuplung,treća ruski ti je menjač sila :) "

User avatar
jeronimo
Posts: 3369
Joined: Thu Mar 08, 2007 11:45 pm
Automobil: vaz21214-20
Location: beograd

Post by jeronimo » Sat Sep 29, 2007 9:05 am

a evo i slikica sa terena...ImageImage
" :) Prva,druga,kuplung,treća ruski ti je menjač sila :) "

User avatar
vojvoda
Posts: 562
Joined: Fri Sep 28, 2007 4:25 pm
Location: Subotica

Post by vojvoda » Mon Oct 01, 2007 6:30 pm

nisam video da si stavio slike u svakom slucaju svaka cast

User avatar
vojvoda
Posts: 562
Joined: Fri Sep 28, 2007 4:25 pm
Location: Subotica

evo malo slika nekih lada sinoc sam nabasao na sajt

Post by vojvoda » Tue Jun 17, 2008 4:25 pm

Image

Image

Image

Image

Image

Image

User avatar
vojvoda
Posts: 562
Joined: Fri Sep 28, 2007 4:25 pm
Location: Subotica

antel 1 i 2

Post by vojvoda » Tue Jun 17, 2008 4:29 pm

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

User avatar
vojvoda
Posts: 562
Joined: Fri Sep 28, 2007 4:25 pm
Location: Subotica

lada piligrim

Post by vojvoda » Tue Jun 17, 2008 4:32 pm

Image

Image

Image

Image

Image

Image

User avatar
vojvoda
Posts: 562
Joined: Fri Sep 28, 2007 4:25 pm
Location: Subotica

riksa

Post by vojvoda » Tue Jun 17, 2008 4:34 pm

Lada riksa


Image

Image

User avatar
vojvoda
Posts: 562
Joined: Fri Sep 28, 2007 4:25 pm
Location: Subotica

Post by vojvoda » Tue Jun 17, 2008 4:41 pm

LADA 111 GTI 2.0 4x4 (type VAZ 21116-04)


Image

Image

Image

User avatar
vojvoda
Posts: 562
Joined: Fri Sep 28, 2007 4:25 pm
Location: Subotica

Evo adresa

Post by vojvoda » Tue Jun 17, 2008 4:43 pm


User avatar
Zoran666
Posts: 451
Joined: Fri Nov 21, 2008 11:42 am
Location: Novi Grad, RS

Post by Zoran666 » Wed Dec 03, 2008 5:37 pm

Idi gledaj u sunce ili tako nesto!
[img]http://www.dodaj.rs/f/2T/WQ/2yFAIAVQ/1/2jb1wdi.gif[/img]

User avatar
Zoran666
Posts: 451
Joined: Fri Nov 21, 2008 11:42 am
Location: Novi Grad, RS

Post by Zoran666 » Tue Dec 09, 2008 11:28 pm

mozda nije pravo mjesto za pitati ali koja je ovo lada?

http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=112849
Idi gledaj u sunce ili tako nesto!
[img]http://www.dodaj.rs/f/2T/WQ/2yFAIAVQ/1/2jb1wdi.gif[/img]

User avatar
Alekre
Posts: 2145
Joined: Fri Dec 29, 2006 1:26 am
Location: Smederevo

Post by Alekre » Wed Dec 10, 2008 12:03 am

Nijedan, kucna radinost.

Post Reply