Nekoliko "nesudjenih" Lada

Moderators: dejo, bgzoka

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Nekoliko "nesudjenih" Lada

Post by KamAZ driver »

Сасвим случајно набасао сам на један сајт на коме сам нашао пар занимљивих и ретких фотки и нешто мало познатих података о љубљеној нам "Лади".

Дакле, убрзо по постављању "Копејке" (2101) на конвејер, Инжењери ВАЗ-а почели су да развијају нове моделе концепције потпуно различите од "Копејкине", који из више разлога (типа планске привреде где је мале аутомобиле производио ЗАЗ, типа усредсређивање свих напора у повећање обима производње 2101-це...), на жалост, нису дошли до конвејера. Већ 1971. направљен је модел 1101 "Чебурашка", мали хечбек са мотором од 897 кубика, погоном на предње точкове и изгледом налик тадашњој "Хонди" Н-600. Врата изгледају као да су са познате нам "128"-це.

Sasvim slučajno nabasao sam na jedan sajt na kome sam našao par zanimljivih i retkih fotki i nešto malo poznatih podataka o ljubljenoj nam "Ladi".

Dakle, ubrzo po postavljanju "Kopejke" (2101) na konvejer, Inženjeri VAZ-a počeli su da razvijaju nove modele koncepcije potpuno različite od "Kopejkine", koji iz više razloga (tipa planske privrede gde je male automobile proizvodio ZAZ, tipa usredsređivanje svih napora u povećanje obima proizvodnje 2101-ce...), na žalost, nisu došli do konvejera. Već 1971. napravljen je model 1101 "Čeburaška", mali hečbek sa motorom od 897 kubika, pogonom na prednje točkove i izgledom nalik tadašnjoj "Hondi" N-600. Vrata izgledaju kao da su sa poznate nam "128"-ce.


Image

Већ 1973., са тим истим моторчићем настало је мало оф-роуд возило под ознаком 1101-1 "Ауторолер". Кад га видим, чини ми се да су Руси видели онај "Mini-Moke", нешто као џипчић настао на бази оног старог британског "Минија", па решили и они да се поиграју. Историја је показала да ВАЗ-овим инжењерима то није био последњи пут да се поиграју са концептом лаког теренца.

Već 1973., sa tim istim motorčićem nastalo je malo of-roud vozilo pod oznakom 1101-1 "Autoroler". Kad ga vidim, čini mi se da su Rusi videli onaj "Mini-Moke", nešto kao džipčić nastao na bazi onog starog britanskog "Minija", pa rešili i oni da se poigraju. Istorija je pokazala da VAZ-ovim inženjerima to nije bio poslednji put da se poigraju sa konceptom lakog terenca.

Image

Три године касније, 1976. године, направљен је трећи прототип под ознаком 1101 "Ладога". Опет је употребљен тај мотор од око 900 "кубова" и опет – предња вуча. Ради подсећања, први ВАЗ-ов модел са предњом вучом - "Самара", са траке је сишао чак осам година после "Ладоге". На фотки испод можете и сами да видите да је то био ауто потпуно модерног дизајна за половину '70-их.

Tri godine kasnije, 1976. godine, napravljen je treći prototip pod oznakom 1101 "Ladoga". Opet je upotrebljen taj motor od oko 900 "kubova" i opet – prednja vuča. Radi podsećanja, prvi VAZ-ov model sa prednjom vučom - "Samara", sa trake je sišao čak osam godina posle "Ladoge". Na fotki ispod možete i sami da vidite da je to bio auto potpuno modernog dizajna za polovinu '70-ih.

Image
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Нама на форуму је позната чињеница да је ВАЗ, уз "Мазду", једини произвођач аутомобила са "Wankel" моторима, али већина људи то не зна. Истина, није то велика количина (као што то није случај ни са "Маздом"), али чињеница стоји. Колико сам ја могао да сазнам, ВАЗ је "позајмио" мере "Маздиног" мотора 13-Б и током осамдесетих направио читаву гаму 1-, 2-, 3-роторних мотора не само за аутомобиле.

Nama na forumu je poznata činjenica da je VAZ, uz "Mazdu", jedini proizvođač automobila sa "Wankel" motorima, ali većina ljudi to ne zna. Istina, nije to velika količina (kao što to nije slučaj ni sa "Mazdom"), ali činjenica stoji. Koliko sam ja mogao da saznam, VAZ je "pozajmio" mere "Mazdinog" motora 13-B i tokom osamdesetih napravio čitavu gamu 1-, 2-, 3-rotornih motora ne samo za automobile.

Image

Оно што се наводи као занимљивост и и за то време технички напредни детаљ у тим "Wankel"-има јесте "црна кутија" чији је задатак да анализира положај папучице гаса, брзине ротора, њено оптерећење и на основу тих података управља тиристором паљења. Но оно што је технички најзанимљивије (као да "Wankel" сам по себи није занимљив) јесте систем за стартовањем по хладном времену (хладном по руским мерилима) који је функционисао тако што би се на температурама нижим од – 25 степени Целзијуса у мотор убризгавао анти-фриз који би требало да спречи да се смрзну електроде свећица. Наводно, у упутству за употребу пише и то да се тај систем користи до два пута, јер трећи пут – мотор је "поплављен". Звучи толико лудо да је могуће да то заиста и функционише.

Први модел са 1-роторним "Wankel"-ом била је "Копејка" (ознака 21018), а после су их трпали у сваки модел ВАЗ-а (па чак и у "Волге"). Кажу да су "менти" ("мурија") по Тољатију летели у "Самарама" са "Wankel"-има (Руси користе абревијатуру РПД) са 140 коња (судећи по снази, рекaо бих да је у питању 2-роторни ВАЗ-415 мотор). Данас се чак на тркама возе "110"-ке са 2-коморним "Wankel"-има.

Ono što se navodi kao zanimljivost i i za to vreme tehnički napredni detalj u tim "Wankel"-ima jeste "crna kutija" čiji je zadatak da analizira položaj papučice gasa, brzine rotora, njeno opterećenje i na osnovu tih podataka upravlja tiristorom paljenja. No ono što je tehnički najzanimljivije (kao da "Wankel" sam po sebi nije zanimljiv) jeste sistem za startovanjem po hladnom vremenu (hladnom po ruskim merilima) koji je funkcionisao tako što bi se na temperaturama nižim od – 25 stepeni Celzijusa u motor ubrizgavao anti-friz koji bi trebalo da spreči da se smrznu elektrode svećica. Navodno, u uputstvu za upotrebu piše i to da se taj sistem koristi do dva puta, jer treći put – motor je "poplavljen". Zvuči toliko ludo da je moguće da to zaista i funkcioniše.

Prvi model sa 1-rotornim "Wankel"-om bila je "Kopejka" (oznaka 21018), a posle su ih trpali u svaki model VAZ-a (pa čak i u "Volge"). Kažu da su "menti" ("murija") po Toljatiju leteli u "Samarama" sa "Wankel"-ima (Rusi koriste abrevijaturu RPD) sa 140 konja (sudeći po snazi, rekao bih da je u pitanju 2-rotorni VAZ-415 motor). Danas se čak na trkama voze "110"-ke sa 2-komornim "Wankel"-ima.


Image

Оно што може да се нађе којегде о ВАЗ-овим "Wankel"-има јесте податак о ресурсу тих мотора. На пар места прочитао сам податак да они трају до јадних 20.000 километара, али прочитао сам и причу неких момака из Русије са својим 99-кама ("Самара" седан) који кажу да је ресурс мотора 120.000 километара, с тим да се обрати посебна пажња на хлађење мотора. То ми је већ прихватљива цифра.

У '80-им годинама је такође било занимљивих пројеката, али не само у фабрици ВАЗ, већ по читавом тадашњем СССР-у, уз употребу агрегата и склопова из ВАЗ-ове продукције. Негде '80. или '81. године у институту КАДИ у Харкову (оног града чију смо железничку станицу ослобађали у "Call od Duty – United Offensive" :lol: ) настао је пројекат КАДИ-15 који је имао ВАЗ-ов мотор од 85 коња, цевасту шасију, 650 кила и досезао је до 200 км/ч.

Ono što može da se nađe kojegde o VAZ-ovim "Wankel"-ima jeste podatak o resursu tih motora. Na par mesta pročitao sam podatak da oni traju do jadnih 20.000 kilometara, ali pročitao sam i priču nekih momaka iz Rusije sa svojim 99-kama ("Samara" sedan) koji kažu da je resurs motora 120.000 kilometara, s tim da se obrati posebna pažnja na hlađenje motora. To mi je već prihvatljiva cifra.

U '80-im godinama je takođe bilo zanimljivih projekata, ali ne samo u fabrici VAZ, već po čitavom tadašnjem SSSR-u, uz upotrebu agregata i sklopova iz VAZ-ove produkcije. Negde '80. ili '81. godine u institutu KADI u Harkovu (onog grada čiju smo železničku stanicu oslobađali u "Call od Duty – United Offensive" :lol: ) nastao je projekat KADI-15 koji je imao VAZ-ov motor od 85 konja, cevastu šasiju, 650 kila i dosezao je do 200 km/č.


Image
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Коју годину касније, од '83. до '85., у петроградском институту "Dragon motor" настао је интересантан купе под именом "Лаура Калиакра" са мотором из 2105-це од 1458 кубика и мењачем од "Запорошца" 968, али са, због погона на предње точкове, мало измењеним положајем. Све то упаковано је у цевасту шасију и прекривено панелима од фибергласа.

Koju godinu kasnije, od '83. do '85., u petrogradskom institutu "Dragon motor" nastao je interesantan kupe pod imenom "Laura Kaliakra" sa motorom iz 2105-ce od 1458 kubika i menjačem od "Zaporošca" 968, ali sa, zbog pogona na prednje točkove, malo izmenjenim položajem. Sve to upakovano je u cevastu šasiju i prekriveno panelima od fiberglasa.

Image

Исти институт је '87. направио и мини-вен "Охта" (или можда "Окста" – никад то нисам сазнао) са 7 места са прорађеном аеродинамиком (Cx је кажу, био 0.28) и 1,5 мотором из "Самаре“. Занимљиво: фотографије ова два модела биле су објављене су и у нашем часопису "Аутомобил" крајем '80-их. Мислим да их и даље имам негде.

Isti institut je '87. napravio i mini-ven "Ohta" (ili možda "Oksta" – nikad to nisam saznao) sa 7 mesta sa prorađenom aerodinamikom (Cx je kažu, bio 0.28) i 1,5 motorom iz "Samare“. Zanimljivo: fotografije ova dva modela bile su objavljene su i u našem časopisu "Automobil" krajem '80-ih. Mislim da ih i dalje imam negde.

Image

У истом институту је '89. настао и овај кабриолет са мотором "Самаре".

У истом институту је '89. настао и овај кабриолет са мотором "Самаре".

Image

Почетком '90-их у Тољатију је настао двоседи купе "Катран" 1,6i. Наравно, није се ни примакао конвејеру, али се у њему препознају неке црте фамилије "десетке".

Почетком '90-их у Тољатију је настао двоседи купе "Катран" 1,6i. Наравно, није се ни примакао конвејеру, али се у њему препознају неке црте фамилије "десетке".

Image

Фамилија "десетке" има много чланова, међутим, мени се чини да је ово раритет – купе. Не онај тровратни хечбек кога су у ВАЗ-у назвали купе, већ купе на бази седана. Чини ми се да не изгледа лоше, Мало миришу '80-те, ал' ОК је.

Familija "desetke" ima mnogo članova, međutim, meni se čini da je ovo raritet – kupe. Ne onaj trovratni hečbek koga su u VAZ-u nazvali kupe, već kupe na bazi sedana. Čini mi se da ne izgleda loše, Malo mirišu '80-te, al' OK je.

Image

И сами знате да она "нова Нива" не носи "Ладин“ једрењак на масци, већ "Шевролетов" крст, што је баш гре'ота. Један од планираних верзија је и овакав пик-ап. На жалост, сада га нико више и не помиње.

I sami znate da ona "nova Niva" ne nosi "Ladin“ jedrenjak na masci, već "Ševroletov" krst, što je baš gre'ota. Jedan od planiranih verzija je i ovakav pik-ap. Na žalost, sada ga niko više i ne pominje.

Image
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Постоји једно "мртворођенче" у ВАЗ-у – мини-ван "Надежда" ВАЗ-2120. Направљена је '96. на бази "Ниве" (са све њеним постројем), производила се у малим серијама, преживела редизајн; они који су направили који "ђир" њоме кажу да је солидно ишла, али није излазила ван Русије и производња је прекинута пре пар година.

Postoji jedno "mrtvorođenče" u VAZ-u – mini-van "Nadežda" VAZ-2120. Napravljena je '96. na bazi "Nive" (sa sve njenim postrojem), proizvodila se u malim serijama, preživela redizajn; oni koji su napravili koji "đir" njome kažu da je solidno išla, ali nije izlazila van Rusije i proizvodnja je prekinuta pre par godina.

Image

Један од мени омиљних концепата ВАЗ-а је овај "Тарзан"-2, "бастард" настао од ослањања/трансмисије/мотора "Ниве" и каросерије 111-це. По мом мишљењу, ово је могло да заради још коју пару ВАЗ-у. Наравно, постоји и први "Тарзан" за кога је употребљена тровратна "Самара". Било је то веома маркантно "прометало", као изашло из "побеснелог Макса".

Jedan od meni omiljnih koncepata VAZ-a je ovaj "Tarzan"-2, "bastard" nastao od oslanjanja/transmisije/motora "Nive" i karoserije 111-ce. Po mom mišljenju, ovo je moglo da zaradi još koju paru VAZ-u. Naravno, postoji i prvi "Tarzan" za koga je upotrebljena trovratna "Samara". Bilo je to veoma markantno "prometalo", kao izašlo iz "pobesnelog Maksa".

Image

Не знам зашто, али у ВАЗ-у су се замлаћивали и неком чистом апстракцијом која није послужила ни за шта друго осим да плаши децу са штанда ВАЗ-а на сајмовима аутомобила.

Ne znam zašto, ali u VAZ-u su se zamlaćivali i nekom čistom apstrakcijom koja nije poslužila ni za šta drugo osim da plaši decu sa štanda VAZ-a na sajmovima automobila.

"Рапан"

"Rapan"

Image

"Гном"

"Gnom"

Image

"Елфи"

"Elfi"

Image

Поводом јубилеја Санкт Петербурга (или нечег везано за Петра Великог) ВАЗ је показао модел "Петер Турбо" са 2,0 турбо мотором.

Povodom jubileja Sankt Peterburga (ili nečeg vezano za Petra Velikog) VAZ je pokazao model "Peter Turbo" sa 2,0 turbo motorom.

Image
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Можда је ту том "Турбо-Пери" био онај дуго најављивани ВАЗ-ов мотор од 2000 кубика. До сада га нема нигде, ал' ево његова фотка.

Možda je tu tom "Turbo-Peri" bio onaj dugo najavljivani VAZ-ov motor od 2000 kubika. Do sada ga nema nigde, al' evo njegova fotka.

Image

До недавно је било приче о неком микро-вену на бази "Калине", чак сам којегде виђао и ову фотку плавог аутића, чак су му дали индекс 1120, но изгледа да су одустали од производње микро-вена.

Do nedavno je bilo priče o nekom mikro-venu na bazi "Kaline", čak sam kojegde viđao i ovu fotku plavog autića, čak su mu dali indeks 1120, no izgleda da su odustali od proizvodnje mikro-vena.

Image

ВАЗ је у 2002. године у Женеви на свој штанд поставио практично макету новог малог аута, наводно замене "Оке" под именом "Карат". Ту је и завршена сва прича о том аутићу.

VAZ je u 2002. godine u Ženevi na svoj štand postavio praktično maketu novog malog auta, navodno zamene "Oke" pod imenom "Karat". Tu je i završena sva priča o tom autiću.

Image

Постоји још једна макета. Неки вен је у питању. Немам појма шта су имали на уму када су га обликовали, али, као у "Сјећаш ли се Доли Бел" - "Сваког дана, у сваком тренутку, све више напредујем."...

Postoji još jedna maketa. Neki ven je u pitanju. Nemam pojma šta su imali na umu kada su ga oblikovali, ali, kao u "Sjećaš li se Doli Bel" - "Svakog dana, u svakom trenutku, sve više napredujem."...

Image

И на крају, за мене највећа мистерија - ВАЗ-3116. Већ по бројној ознаци види се да су кренули у забран великих аутомобила где је у Русији и СССР-у вазда била "Волга". Не знам да ли су показали ове макете само због најаве ГАЗ-а од пре неколико година да ће развијати модел "Ц" класе, што би било директно улажење у ВАЗ-ов забран или што су заиста хтели да то ураде, али можда је и то делимично утицало да се ГАЗ никад није "спустио" ниже од "Д" сегмента и тиме узео део ВАЗ-овог колача у Русији. А баш би било занимљиво видети "Ладу" дужине 4,8-5 метара и 2,0 мотором...

I na kraju, za mene najveća misterija - VAZ-3116. Već po brojnoj oznaci vidi se da su krenuli u zabran velikih automobila gde je u Rusiji i SSSR-u vazda bila "Volga". Ne znam da li su pokazali ove makete samo zbog najave GAZ-a od pre nekoliko godina da će razvijati model "C" klase, što bi bilo direktno ulaženje u VAZ-ov zabran ili što su zaista hteli da to urade, ali možda je i to delimično uticalo da se GAZ nikad nije "spustio" niže od "D" segmenta i time uzeo deo VAZ-ovog kolača u Rusiji. A baš bi bilo zanimljivo videti "Ladu" dužine 4,8-5 metara i 2,0 motorom...

Image

Image

Нисам хтео да помињем неке моделе о којима се раније писало на овом форуму јер су већ виђени. Надам се да је и ово било занимљиво за прочитати.

Nisam hteo da pominjem neke modele o kojima se ranije pisalo na ovom forumu jer su već viđeni. Nadam se da je i ovo bilo zanimljivo za pročitati.
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Posts: 2383
Joined: Wed Dec 27, 2006 11:53 pm
Location: Vojvodina, RU

Post by josif visarionovic »

Mala dopuna i ispravka.

Sto se tice ladoge, neki delovi, kao sto su homokinetucki zglobovi poluosovine, vetrobransko staklo i slicno, je upotrebljeno pri konstrukciji samare.

VAZ nije jedini pored mazde imao Wankel, razvijali su ga i koristili mnogi drugi proizvodjaci pre Mazde i VAZ-a:NSU(prvi), Mercedes, Mazda, ...

Mercedes C111 sa Wankel rotacionim motorom iz 1969.godine.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Изгледа да баш и нисам завршио о теми "несуђених" нам "Лада".

Ове нису баш такве, али нама јесу - "Ладе" из "ВАЗ Интер-Сервиса" (илити ВИС-а). Ако бих направио неку паралелу са нашом "Заставом", ВИС би био "Фабрика специјалних возила" из Сомбора, она која производи "Полије". А ВИС-ова "ги има разни' ".
Izgleda da baš i nisam završio o temi "nesuđenih" nam "Lada".

Ove nisu baš takve, ali nama jesu - "Lade" iz "VAZ Inter-Servisa" (iliti VIS-a). Ako bih napravio neku paralelu sa našom "Zastavom", VIS bi bio "Fabrika specijalnih vozila" iz Sombora, ona koja proizvodi "Polije". A VIS-ova "gi ima razni' ".


Image

Е сад, не знам да ли су баш ове фотке "качене" на нашем форуму, ал' опет – ево: из '71-'72. "Нива" са платненим кровом и 1,3 мотором.
E sad, ne znam da li su baš ove fotke "kačene" na našem forumu, al' opet – evo: iz '71-'72. "Niva" sa platnenim krovom i 1,3 motorom.

Image

Осамдесетих година ВАЗ је за армију направио "Ниву" са ознаком 2122, 1,3 мотором (???) и именом "Река". Као што се види на фотки, није залуд то име. "Плива" до брзине од 9 км/ч. Но због недостатка новца, и поред успешних тестова армија је није наручивала.
Osamdesetih godina VAZ je za armiju napravio "Nivu" sa oznakom 2122, 1,3 motorom (???) i imenom "Reka". Kao što se vidi na fotki, nije zalud to ime. "Pliva" do brzine od 9 km/č. No zbog nedostatka novca, i pored uspešnih testova armija je nije naručivala.

Image

Поред оних стандардних тровратних и продужених са пет врата, "Ниве" праве и у разним другим каросеријским варијантама. Ево једног "дабл-кеб"-а "пик-ап"-а на бази "дугобазне" (2123) "Ниве".
Pored onih standardnih trovratnih i produženih sa pet vrata, "Nive" prave i u raznim drugim karoserijskim varijantama. Evo jednog "dabl-keb"-a "pik-ap"-a na bazi "dugobazne" (2123) "Nive".

Image

Као што сам написао у неком од претходних постова, ВАЗ се не једном поиграо концептом лаког теренца. Почетком '90-их настао је алуминијумски модел "Бора" без врата и крова.
Kao što sam napisao u nekom od prethodnih postova, VAZ se ne jednom poigrao konceptom lakog terenca. Početkom '90-ih nastao je aluminijumski model "Bora" bez vrata i krova.

Image
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Стара добра "Самара" је осамдесетих постала и кабриолет, али не у ВАЗ-у, већ којекуде по Европи. Колико се сећам, први који су "Самари" одсекли кров били су неки из земаља Бенелукса, али нисам сигуран да је то баш ова бела са фотке, а она се зове "Бохемиа" (судећи по имену – можда су је Чеси резали).
Stara dobra "Samara" je osamdesetih postala i kabriolet, ali ne u VAZ-u, već kojekude po Evropi. Koliko se sećam, prvi koji su "Samari" odsekli krov bili su neki iz zemalja Beneluksa, ali nisam siguran da je to baš ova bela sa fotke, a ona se zove "Bohemia" (sudeći po imenu – možda su je Česi rezali).

Image

Неки швапски "атеље" ("Bohse" – ако коме нешто значи) је направио... Не налазим праву реч. Фотка је ту, па оцените сами. Ја се сећам имена "Samara Fun".
Neki švapski "atelje" ("Bohse" – ako kome nešto znači) je napravio... Ne nalazim pravu reč. Fotka je tu, pa ocenite sami. Ja se sećam imena "Samara Fun".

Image

Она мала шклопоција, "Ока", послужила је за којекакве експерименте. Ево једног – теренац. Најзанимљивије код њега (и код "нормалних" "Ока") требало је да буде ВАЗ-ов 3-цилиндрични мотор са 820 кубика и 40 коња, али тај мотор никад није пошао у серију, а "Ока" је стандардно имала пола "Самариног" мотора од 1500 кубика. Мислим, турали су под хаубу "Оке" моторе "Таврие", наш из 45-це, па чак и неки "Роверов", сад и неки кинески, али гро њих има по' "Самариног" мотора.
Ona mala šklopocija, "Oka", poslužila je za kojekakve eksperimente. Evo jednog – terenac. Najzanimljivije kod njega (i kod "normalnih" "Oka") trebalo je da bude VAZ-ov 3-cilindrični motor sa 820 kubika i 40 konja, ali taj motor nikad nije pošao u seriju, a "Oka" je standardno imala pola "Samarinog" motora od 1500 kubika. Mislim, turali su pod haubu "Oke" motore "Tavrie", naš iz 45-ce, pa čak i neki "Roverov", sad i neki kineski, ali gro njih ima po' "Samarinog" motora.

Image

Направљена је и пик-ап верзија "Оке" (ваљда за развоз пица, шта ли) са двоцилиндричним "ДИЗЕЛ" мотором са 25 коња. Смео бих да се кладим да је у питању нека "Кубота" или недај Боже "Ломбардини". Чини ми се да би у серијској производњи фабричка опрема били и антифони.
Napravljena je i pik-ap verzija "Oke" (valjda za razvoz pica, šta li) sa dvocilindričnim "DIZEL" motorom sa 25 konja. Smeo bih da se kladim da je u pitanju neka "Kubota" ili nedaj Bože "Lombardini". Čini mi se da bi u serijskoj proizvodnji fabrička oprema bili i antifoni.

Image

Својевремено је за излагање на сајмовим направљен и прототип неке замене за "Оку". Мени личи на сисанче оног кореанског вена, мислим да се зове "Daewoo Tacuma".
Svojevremeno je za izlaganje na sajmovim napravljen i prototip neke zamene za "Oku". Meni liči na sisanče onog koreanskog vena, mislim da se zove "Daewoo Tacuma".

Image

Овај податак нисам знао, али кажу да је "Ока" добила и 1-роторни "Wанкел" са 45 коња. Потпуна декаденција...
Ovaj podatak nisam znao, ali kažu da je "Oka" dobila i 1-rotorni "Wankel" sa 45 konja. Potpuna dekadencija...

Image
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Оне детаље који се тичу "Ладоге" нисам знао, али добро је да можемо да научимо једни од других. И зато: фала Коба.

Наравно да Мазда и ВАЗ нису једини који су производили Wankel моторе, али они јесу који то раде САДА. Наравно, чувени NSU Ro-80 је први, али твом низу – НСУ, Мерцедес, Мазда могао бих да додам Комотор-Ситроен, Сузуки, Ван Вин, Нортон, Мотопром, па чак сам негде прочитао и Трабант (!!!)

Иначе, сећам се да сам к'о клинац им'о Механотехникин модел Мерцедеса Ц-111 управљан преко жице. Ал' сам арчио батерије... :lol:
One detalje koji se tiču "Ladoge" nisam znao, ali dobro je da možemo da naučimo jedni od drugih. I zato: fala Koba.

Naravno da Mazda i VAZ nisu jedini koji su proizvodili Wankel motore, ali oni jesu koji to rade SADA. Naravno, čuveni NSU Ro-80 je prvi, ali tvom nizu – NSU, Mercedes, Mazda mogao bih da dodam Comotor-Citroen, Suzuki, Van Veen, Norton, Motoprom, pa čak sam negde pročitao i Trabant (!!!)

Inače, sećam se da sam k'o klinac im'o Mehanotehnikin model Mercedesa C-111 upravljan preko žice. Al' sam arčio baterije... :lol:
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
Goxxy
Posts: 2094
Joined: Tue Dec 26, 2006 4:01 pm
Location: Pančevo
Contact:

Post by Goxxy »

Pretpostavljam da je sajt o kome pričaš ovaj: http://www.autosoviet.altervista.org/main-english.htm

Elem, svaka čast za trud i za kompletne komentare. Dosta sam znao od ovoga, ali ne toliko detaljno, a nešto uopšte i nisam znao :) Čak i sada kada pogledam neke neuspešne Ladine modele, odnosno prototipove, nalazim gomilu sličnosti sa nekim od postojećih modela. Recimo da "Čeburaška" ima Nivina vrata, kao i ceo zadnji deo sa sve onim padom na zadnjem staklu. Liče neverovatno. A što se recimo "Ladoge" tiče, pa ima isto zadnje staklo kao i Samara i onaj plastični centralni, tj. B stub. :) Mislim na onu spoljnu plastiku na Samarama, baš liči.

Ima VAZ toliko maketa, modela i "prototipova" koji zbog tadašnje politike u SSSR-u, nedostatka para ili zbog lošeg razmišljanja nisu stavljeni u proizvodnju. Ili pak zbog loše procene kada bi se tako nešto trebalo proizvoditi. Da kao uzrok opet ne napominjem raspad SSSR-a, to može biti uzrok samo za makete i modele posle 1980-ih godina. Recimo da je "Reka" jedan od prvih modela za kojeg mi je žao što nikada nije napravljen makar za rusku, odnosno tadašnju sovjetsku vojsku. Bilo bi jako interesantno videti kakve osobine ima van puta.

O rugobama tipa "Rapan" ili "Peter Turbo" mislim da ne treba uopšte trošiti reči. Sam njihov izgled dovoljno govori zašto nisu mrdnuli od makete. I hvala bogu što nisu :) Ali i dalje ostaje žal za nekim modelima kao što je nova "Niva", koja nije krštena pravoslavno, već katolički; "Kalina" miniven, "111" u "Tarzan" varijanti, a o Wankel motorima u Ladinim automobilima i da ne pričam. Čuo sam priču (i čuo i pročitao na tom sajtu) da je glavni razlog neugrađivanja Wankel motora u Ladine automobile izuzetno loš aluminijum koji ne može da izdrži napore, temperature i naprezanja u bloku motora. To možda i može da objasni činjenicu koju si naveo - oko svega 20.000 kilometara eksploatacioni vek.
[url=http://www.flickr.com/photos/goxxy][img]http://www.goxxy.net/vaz/2.gif[/img][/url]

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Ух, триста му ништа, па сајт који помињеш канда има "mirror". Ја сам оне фотке нашао на сајту на италијанском домену који у називу има digilander.libero.it, али изгледа да је ту све оно што и на аutosoviet.altervista.org.

Ако те интересује нешто више о "Wankel"-има из ВАЗ-а, "изгуглај" назив чланка са неког сајта на енглеском на кога кога сам набасао сасвим случајно: "AUTOVAZ (Lada) rotary powered cars from Russia/USSR". Иако имам утисак да је чланак компилација много информација из разних извора, па и нагађања о теми ВАЗ-ових "Wankel"-а, из њега можда да се научи доста тога.
Uh, trista mu ništa, pa sajt koji pominješ kanda ima "mirror". Ja sam one fotke našao na sajtu na italijanskom domenu koji u nazivu ima digilander.libero.it, ali izgleda da je tu sve ono što i na autosoviet.altervista.org.

Ako te interesuje nešto više o "Wankel"-ima iz VAZ-a, "izguglaj" naziv članka sa nekog sajta na engleskom na koga koga sam nabasao sasvim slučajno: "AUTOVAZ (Lada) rotary powered cars from Russia/USSR". Iako imam utisak da je članak kompilacija mnogo informacija iz raznih izvora, pa i nagađanja o temi VAZ-ovih "Wankel"-a, iz njega možda da se nauči dosta toga.
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
jeronimo
Posts: 3369
Joined: Thu Mar 08, 2007 11:45 pm
Automobil: vaz21214-20
Location: beograd

Post by jeronimo »

kamaz reče...
"И сами знате да она "нова Нива" не носи "Ладин“ једрењак на масци, већ "Шевролетов" крст, што је баш гре'ота. Један од планираних верзија је и овакав пик-ап. На жалост, сада га нико више и не помиње. "

Image

Image

Image

lada ne nosi jedrenjak na masci već "drakar" vikinški ratni brod, plovili su celim svetom ( recimo i po boki kotorskoj) kretao se pomoću jedara uz pomoćna vesla(kad nema vetra) i obavezno imao zmaja ili neku drugu mitološku zver na pramcu...
sad znam svi će reći kakve imaju veze rusi i vikinzi? :D
recimo da se prvi knez kijevske kneževine (od koje je kasnije i nastala rusija) zvao Olaf... :lol:
" :) Prva,druga,kuplung,treća ruski ti je menjač sila :) "

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Дивна фотографије "Реке".
Мушки, нема шта.

Divna fotografije "Reke".
Muški, nema šta.

Image
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

User avatar
Rus
Posts: 331
Joined: Wed Dec 27, 2006 12:52 am
Location: NBGD
Contact:

Post by Rus »

Ja naleteo na neke slike lada, kontam da su to sve koje su se proizvodile, sad ne znam koji je ovo jezik, tako da nisam pola toga razumeo sta su pisali :)klick

User avatar
KamAZ driver
Posts: 1056
Joined: Mon Mar 26, 2007 3:39 pm
Location: The very heart of southern Banat

Post by KamAZ driver »

Image Image Image Image

Из знатижеље сам у неки руски претраживач откуцао реч ВАЗ-2122 и добио поприлично много резултата. Текст испод је мој превод текста на кога сам наилазио више пута на различитим сајтовима.

ВАЗ-2122 "Река"
АУТОМОБИЛ-АМФИБИЈА

Током испитивања друге серије експерименталних примерака ВАЗ-2121 "Нива" 1974. године под руководством Главног конструктора ВАЗ-а В. С. Соловјева, почела је разрада аутомобила-амфибије. Тада је састављена скица техничког пројекта "аутомобила за риболовце и ловце, способног за савлађивање водених препрека" који је заинтересовао Министарство Одбране.

Постојање базног аутомобила је одмах искључило све дискусије по поводу кинематичке шеме – у потпуности су искоришћени мотор и шасија "Ниве". Каросерија – 4-местна, водонепропусна, двовратна, отворена, са меким скидајућим кровом. Ветробранско стакло – равно, обориво напред. Кретање током пловидбе - услед окретања точкова, који се потпуно налазе у води. Због повишења проходности и сигурнијег изласка из воде, одлучено је да се увећају димензије гума са 6.95-16" на 8-16" (то јест, ширина гума је порасла са 175 на 205 мм са одговарајућим повећањем и спољног пречника). То је изискивало, са своје стране, промену преносног односа главног преноса редуктора мостова (1:4,78). Издувни систем је постављен напред, испод браника. Током пловидбе, издув иде у воду.

У "Стилском Центру" ВАЗ-а направљене су две дрвене макете у природној величини. Аутор обе био је главни дизајнер Александар Дмитријевич Јеремејев. После оцењивања макета на техничком савету, изабрана је један од њих. Главни на послу са аутомобилом, као и са "Нивом", био је П. М. Прусов, који је до тада већ напредовао до начелника бироа опште конструкције (који је доцније постао посебно одељење). Аутомобил је добио фабрички индекс 2122.

Израђени су сви неопходни цртежи прве серије (Э2122), према којима су у лето 1976. године била израђена прва два прототипа – жути и зелени. Оригинални усисник за ваздух моторне секције постављен је, не на уобичајеном месту испред хладњака, већ на врху, у предњем делу равног поклопца мотора – хаубе. Самим тиме постигла се повишена херметичност каросерије током пловидбе, посебно – при уласку у воду. Окно усисника је имало заштиту у форми покретног штита. Померен напред, он је током пловидбе испуњавао улогу одбојника таласа, а током кретања по копну требало га је склопити назад. Без обзира на то, предвиђено је и испумпавање воде из моторне секције.

На првом прототипу (као и на макети) недостајали су бочни прозори у задњем делу платненог крова. Већ прве вожње показали су потпуно наприхватљиву прегледност задњих бочних сектора, а већ на другом прототипу ти прозори су се појавили.

Први прототип је брзо показао недостатак хлађења мотора – морали су да се у панелу испред хладњака изрежу хоризонтални отвори по крајевима предњег профила, испод регистарске таблице. Морало је да се одустане од идеје потпуно затвореног предњег зида моторне секције – на свим наредним прототиповима захватање ваздуха при вожњи по копну било је спреда. Током пловидбе се тај предњи усисник за ваздух затварао посебним преклопним поклопцем и ваздух је долазио одозго. На оба ВАЗ-Э2122 требало је пред улазак у воду тај отвор затворити регистарским знаком, премештајући га са браника.

Појавила се ниска поузданост свих агрегата трансмисије и њихово прегревање. Код свих агрегата који су се налазили унутар каросерије (редуктор предњег моста, четворостепена мењачка кутија и редуктор), температура је веома брзо достизала граничне вредности.


Iz znatiželje sam u neki ruski pretraživač otkucao reč VAZ-2122 i dobio poprilično mnogo rezultata. Tekst ispod je moj prevod teksta na koga sam nailazio više puta na različitim sajtovima.

VAZ-2122 "Reka"
AUTOMOBIL-AMFIBIJA

Tokom ispitivanja druge serije eksperimentalnih primeraka VAZ-2121 "Niva" 1974. godine pod rukovodstvom Glavnog konstruktora VAZ-a V. S. Solovjeva, počela je razrada automobila-amfibije. Tada je sastavljena skica tehničkog projekta "automobila za ribolovce i lovce, sposobnog za savlađivanje vodenih prepreka" koji je zainteresovao Ministarstvo Odbrane.

Postojanje baznog automobila je odmah isključilo sve diskusije po povodu kinematičke šeme – u potpunosti su iskorišćeni motor i šasija "Nive". Karoserija – 4-mestna, vodonepropusna, dvovratna, otvorena, sa mekim skidajućim krovom. Vetrobransko staklo – ravno, oborivo napred. Kretanje tokom plovidbe - usled okretanja točkova, koji se potpuno nalaze u vodi. Zbog povišenja prohodnosti i sigurnijeg izlaska iz vode, odlučeno je da se uvećaju dimenzije guma sa 6.95-16" na 8-16" (to jest, širina guma je porasla sa 175 na 205 mm sa odgovarajućim povećanjem i spoljnog prečnika). To je iziskivalo, sa svoje strane, promenu prenosnog odnosa glavnog prenosa reduktora mostova (1:4,78). Izduvni sistem je postavljen napred, ispod branika. Tokom plovidbe, izduv ide u vodu.

U "Stilskom Centru" VAZ-a napravljene su dve drvene makete u prirodnoj veličini. Autor obe bio je glavni dizajner Aleksandar Dmitrijevič Jeremejev. Posle ocenjivanja maketa na tehničkom savetu, izabrana je jedan od njih. Glavni na poslu sa automobilom, kao i sa "Nivom", bio je P. M. Prusov, koji je do tada već napredovao do načelnika biroa opšte konstrukcije (koji je docnije postao posebno odeljenje). Automobil je dobio fabrički indeks 2122.

Izrađeni su svi neophodni crteži prve serije (Э2122), prema kojima su u leto 1976. godine bila izrađena prva dva prototipa – žuti i zeleni. Originalni usisnik za vazduh motorne sekcije postavljen je, ne na uobičajenom mestu ispred hladnjaka, već na vrhu, u prednjem delu ravnog poklopca motora – haube. Samim time postigla se povišena hermetičnost karoserije tokom plovidbe, posebno – pri ulasku u vodu. Okno usisnika je imalo zaštitu u formi pokretnog štita. Pomeren napred, on je tokom plovidbe ispunjavao ulogu odbojnika talasa, a tokom kretanja po kopnu trebalo ga je sklopiti nazad. Bez obzira na to, predviđeno je i ispumpavanje vode iz motorne sekcije.

Na prvom prototipu (kao i na maketi) nedostajali su bočni prozori u zadnjem delu platnenog krova. Već prve vožnje pokazali su potpuno naprihvatljivu preglednost zadnjih bočnih sektora, a već na drugom prototipu ti prozori su se pojavili.

Prvi prototip je brzo pokazao nedostatak hlađenja motora – morali su da se u panelu ispred hladnjaka izrežu horizontalni otvori po krajevima prednjeg profila, ispod registarske tablice. Moralo je da se odustane od ideje potpuno zatvorenog prednjeg zida motorne sekcije – na svim narednim prototipovima zahvatanje vazduha pri vožnji po kopnu bilo je spreda. Tokom plovidbe se taj prednji usisnik za vazduh zatvarao posebnim preklopnim poklopcem i vazduh je dolazio odozgo. Na oba VAZ-Э2122 trebalo je pred ulazak u vodu taj otvor zatvoriti registarskim znakom, premeštajući ga sa branika.

Pojavila se niska pouzdanost svih agregata transmisije i njihovo pregrevanje. Kod svih agregata koji su se nalazili unutar karoserije (reduktor prednjeg mosta, četvorostepena menjačka kutija i reduktor), temperatura je veoma brzo dostizala granične vrednosti.


Image Image Image Image

Ништа мање, показао се висок степен проходности. Релативно лак аутомобил (упола лакши од УАЗ-а) на великим и широким гумама ВлИ-6 Волшке фабрике пнеуматика, са довољно снажним мотором од 1,6 литара, буквално је чинио чуда. Ни у чему не заостајући од УАЗ-у 469Б, он је у неким случајевима (на пример, на сипком песку) био чак и бољи. По речима оних који су га испитивали: "таквих аутомобила (то се односи и на прототипове друге серије) ми никада више нисмо имали!"

Добре резултате показала су и испитивања у води. Окрећући се у води, точкови су давали потисак од 60 кгс. При 4000 обртаја у минуту мотора, аутомобил је могао да плови брзином 4,6 км/ч. Пречник циркулације, то јест, пречник окрета на води задивио је тиме што је био такав какав и на копну.

Војсци се допао аутомобил и они су инсистирали на још два таква прототипа, али за заједничка испитивања. Два аутомобила ВАЗ-2Э2122 била су израђена у јесен 1978. године и обојена у сиво-плаву боју.

Од првих прототипова лако су се могли препознати по огромном предњем усиснику ваздуха. Мали спољни "жигуљевски" ретровизори постављени на крилима, замењени су великим ретровизорима од КамАЗ-а (због њих су нови аутомобили одмах прекрштени у "ушоње"). Они су ускоро замењени ретровизорима од ГАЗ-53, који су се доцније одомаћили. Због бољег хлађења склопова трансмисије, израђено је дупло дно и бочне стране. Вентилатор мотора, усисавши ваздух кроз хладњак, потискивао га је даље, обдувавајући кућиште мењача и редуктор. Потом се кроз дупли под и бочне стране ваздух избацивао напоље кроз решетке постављене у задњем горњем делу сваке од бочних страна. Ти прототипови се по осталом нису разликовали од оних првих. Испитивања друге серије текла су практички читаве 1979. године, али није успевало да се постигне потребно хлађење и поузданост склопова трансмисије.

До тог времена, за главног конструктора тог аутомобила био је постављен је Валериј Иванович Домански, који је дошао из УАЗ-а и имао је немало искуство у разради теренаца са интегралним погоном. Одлучено је да се врати старим провереним гумама ВлИ-5, преносни однос главних преносника оба погонска моста смањи до 1:1,44. Уз то, наручилац је инсистирао и на смањењу снаге мотора. Због заједничких испитивања са наручиоцем нове комплетације на поузданост склопова трансмисије, током 1979. и 1980. године на четири "Ниве" постављени су одговарајући мотори и агрегати.

У исто време, на једном од прототипова друге серије, са у њега уграђеним мотором, мостовима и гумама по новој концепцији, такозваном "ходна макета", вршена су испитивања хлађења агрегата. Снижавање отпора проводника за ваздух довело је до тога да је каросерија те макете била темељно прерађена. Додатно су уклонили редуктор предњег моста из непроветраваног одсека испод мотора и фиксирали га са спољне стране пода на специјалној подшасији.

Током лета 1980. године тај прототип, обојен светло-плавом бојом, пролазио је испитивања у Туркменији, између осталог и на сипком песку при температури од 40 степени. У аутомобил је постављено око педесет мерних инструмената. Конструкција прерађене каросерије је оправдала себе. Врући ваздух из моторног одељка и у динамичкој комори, успешно је хладио агрегате, а предњи мост, обдуваван спољним ваздухом, моментално је престао да се греје.


Ništa manje, pokazao se visok stepen prohodnosti. Relativno lak automobil (upola lakši od UAZ-a) na velikim i širokim gumama VlI-6 Volške fabrike pneumatika, sa dovoljno snažnim motorom od 1,6 litara, bukvalno je činio čuda. Ni u čemu ne zaostajući od UAZ-u 469B, on je u nekim slučajevima (na primer, na sipkom pesku) bio čak i bolji. Po rečima onih koji su ga ispitivali: "takvih automobila (to se odnosi i na prototipove druge serije) mi nikada više nismo imali!"

Dobre rezultate pokazala su i ispitivanja u vodi. Okrećući se u vodi, točkovi su davali potisak od 60 kgs. Pri 4000 obrtaja u minutu motora, automobil je mogao da plovi brzinom 4,6 km/č. Prečnik cirkulacije, to jest, prečnik okreta na vodi zadivio je time što je bio takav kakav i na kopnu.

Vojsci se dopao automobil i oni su insistirali na još dva takva prototipa, ali za zajednička ispitivanja. Dva automobila VAZ-2Э2122 bila su izrađena u jesen 1978. godine i obojena u sivo-plavu boju.

Od prvih prototipova lako su se mogli prepoznati po ogromnom prednjem usisniku vazduha. Mali spoljni "žiguljevski" retrovizori postavljeni na krilima, zamenjeni su velikim retrovizorima od KamAZ-a (zbog njih su novi automobili odmah prekršteni u "ušonje"). Oni su uskoro zamenjeni retrovizorima od GAZ-53, koji su se docnije odomaćili. Zbog boljeg hlađenja sklopova transmisije, izrađeno je duplo dno i bočne strane. Ventilator motora, usisavši vazduh kroz hladnjak, potiskivao ga je dalje, obduvavajući kućište menjača i reduktor. Potom se kroz dupli pod i bočne strane vazduh izbacivao napolje kroz rešetke postavljene u zadnjem gornjem delu svake od bočnih strana. Ti prototipovi se po ostalom nisu razlikovali od onih prvih. Ispitivanja druge serije tekla su praktički čitave 1979. godine, ali nije uspevalo da se postigne potrebno hlađenje i pouzdanost sklopova transmisije.

Do tog vremena, za glavnog konstruktora tog automobila bio je postavljen je Valerij Ivanovič Domanski, koji je došao iz UAZ-a i imao je nemalo iskustvo u razradi terenaca sa integralnim pogonom. Odlučeno je da se vrati starim proverenim gumama VlI-5, prenosni odnos glavnih prenosnika oba pogonska mosta smanji do 1:1,44. Uz to, naručilac je insistirao i na smanjenju snage motora. Zbog zajedničkih ispitivanja sa naručiocem nove kompletacije na pouzdanost sklopova transmisije, tokom 1979. i 1980. godine na četiri "Nive" postavljeni su odgovarajući motori i agregati.

U isto vreme, na jednom od prototipova druge serije, sa u njega ugrađenim motorom, mostovima i gumama po novoj koncepciji, takozvanom "hodna maketa", vršena su ispitivanja hlađenja agregata. Snižavanje otpora provodnika za vazduh dovelo je do toga da je karoserija te makete bila temeljno prerađena. Dodatno su uklonili reduktor prednjeg mosta iz neprovetravanog odseka ispod motora i fiksirali ga sa spoljne strane poda na specijalnoj podšasiji.

Tokom leta 1980. godine taj prototip, obojen svetlo-plavom bojom, prolazio je ispitivanja u Turkmeniji, između ostalog i na sipkom pesku pri temperaturi od 40 stepeni. U automobil je postavljeno oko pedeset mernih instrumenata. Konstrukcija prerađene karoserije je opravdala sebe. Vrući vazduh iz motornog odeljka i u dinamičkoj komori, uspešno je hladio agregate, a prednji most, obduvavan spoljnim vazduhom, momentalno je prestao da se greje.
KamAZ je dobra mašina.
Kupio sam ga i ne žalim... NIKOGA!

Post Reply